اشعار انتظاریون حضرت مهدی علیه السلام

سیدی ساجد که زین العابدین


بر شما باد السّلامی خازنان
خازنان گنجینه داران در جهان

ای امامان مؤمنانی راستین
ای مفسر تالیان قرآن همین

ای شما ناطق قرآن نطق آفرین
هادیان دینی امامی راستین

پیشوایانی هدایتگر سلام
بر شما بادا هدایت با کلام

ای شما روشن دلانی رهنما
راه تقوا را نشان ها هان به ما

داده اید ای پاک دینان رهنما
تا هدایت سوی خالق ربنا

ای شما فرزند خاتم انبیا
حق شما باشید یک یک اولیا

هر کدامین امتی را خود امام
اعترافی می کنم صاحب کلام

از محبانم به دور از دشمنان
هان محامی دوستان را مردمان

والدین ام هان فدایت ای امام
بی تحیت بر شما خیرالانام

با محبان اولین تا آخرین
ختم مرسل با امامان همچنین

غیر از اینان دیگران را لا مقام
مدعی گشتند طاغوتی بنام

بر بتان لاتی مناتی کافرم
یک خدایی را پرستش می کنم

پیشوایان دین آبا بس درود
بر شما خوبان عالم از ودود

ای بزرگان اهل دینان اولیا
عنصرانی پاک از ختم انبیا

سیدی ساجد که زین العابدین
پنجمین اختر که باقر علم دین

ای به قولی فعل صادق راستگو
یک به یک خوبان عالم ای نکو

یوم ثلثا را شما صاحب شدید
من شدم مهمان تان مهمان کنید

پاک دینان اهل ایمان کهف دین
من شدم مهمان شما ای بهترین

عالمی را پاک دینان گشته اید
طیبین با اولیا پیوسته اند


[ بازدید : 68 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

از محبان شمایم یا حسین


پور مولانا علی المرتضا
سبط پیغمبر سلامی بر شما

ای محبان به گزینان خدا
ابن زهرا السلامی بر شما

یا حبیب الله صفوة یا امین
حجت الله حامیان دین مبین

نور توحیدی صراطی راست دین
ای مبیّن حکم توحیدی امین

ناصر دین الهی در زمین
ای زکی پاکی منزه نیک بین

ای وفا داران نکو کاران دین
السلامی بر شما قائم امین

ای که دانا بر قرآن تفسیر آن
ای هدایتگر که مهدی در جهان

دور از هر عیب و پاکی ای زکی
متقی پاکیزه هستی ای ولی

عین حق حق الیقین از ما سلام
ای شهیدی خون سرخ ات شد پیام

ابن مولانا علی فرزند پاک
یا حسن رحمت تو را ای ابن خاک

ابن مولانا علی المرتضا
سبط پیغمبر سلامی بر شما

پور زهرا یا حسین از ما سلام
ای که بر پا حکم خالق ده پیام

ای صلاتی را زکاتی را به پا
امر معروفی و منکر نهی ها

ای که مخلص در عبادات خدا
فی سبیل الله جاهد جهدها

خود جهادی کرده ای مولا حسین
رحلتی کردی شهادت با یقین

تا نهاری لیل گردد در جهان
بر تو بر اهلت درودی همچنان

از محبان شمایم یا حسین
رشته ایمانی قوی دارم حصین

ظاهری باطن علن یا استتار
دین و ایمانم مشخص ای نگار

دشمنانت را کند لعنت خدا
اولین تا آخرین فردش دلا

ای حسین بیزار از دشمن همان
کیفری بینند اینان در جهان

در چنین روزی منم مهمان تان
سفره پهن آمد خورم احسان تان

در چنین روزی دوشنبه سیدی
گشته ام مهمان تان سید غنی

ای شما مهمان نوازانید ما
خواستار لقمه نانی از شما

تا تبرک میمنت باشد دلا
جان پناهانید ما را لطف ها

ای شما مهمان نوازان در جهان
تحت فرمان از خدایی مهربان

کهف ما خلق اید ای پاکان دین
هان ولی نعمت شمایید همچنین

بر شما بادا درودی بس سلام
ای شما خوبان هستی خود امام

ای شما پاکان دین طاهر جهان
در شفاعت امتی باشید هان


[ بازدید : 54 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

مستی نگاهش را تصویر دلم کرده


در خواب خوش ایمان دیدم قدحی در دست
بگرفته نگارینم از بوی خوشش سرمست

با غمزه بفهماندم دلبسته او گشتم
عشقش چو نسیمی صبح در وادی دل پیوست

از چهره حجاب انداخت دیدم رخ مهتابش
یک جذبه ربود از من هر چیز که بود
در دست

مستی نگاهش را تصویر دلم کرده
یا رب چه جمالی بود در دیده من بنشست

پیوسته مرا پاید هر جا گذرم یا رب
در خواب مرا خواهد در راز و نیاز ای هست

گویا که نشان از تو دارد مددی فرما
در راه به همراهم یک دیده زد و بگذشت

با یاد خوشش از خواب مستانه گشودم چشم
تنها که خودی دیدم اندوه دلم سر رفت


[ بازدید : 50 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

والی به عاشقانت سوگند پیکر تو

در دیده آ نگارم تا لحظه ای ببینم
از رخ دو بوته ای سرخ می شد دلا بچینم

در گردش گل و مل پیمانه در خروش است
بر دست ده تو ساقی همدوش او نشینم

حیف است لب نباشد تر گونه بر لب یار
یاری که در بر ماست از غنچه اش نچینم

بوسیدن لب یار از یار پرس جانا
کی می شود میسر لب توشه ای گزینم

والی به عاشقانت سوگند پیکر تو
حکمی جمال دارد ای شاهد رهینم


[ بازدید : 45 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

تا کی ای دوست در این وادی ظلمات قرین

رخ زیبای تو در دیده ما جایی نیست
نغمه مرغ سحر در دل ما نایی نیست

کیست در دیده ما می نگرد بر هر چیز
بینش عقل نگر در پی ما پایی نیست

عاشق سوخته بین همچو گلی در آتش
دامن شعله بگیرد به چه همتایی نیست

آن قدر زار کنم ناله عشق معشوق
همت راه شود گر چه مرا رایی نیست

به طلب گوشه چشمی به من مسکین کن
تا ببینی که میان من و تو مایی نیست

تا کی ای دوست در این وادی ظلمات قرین
آب حی بفرست طاقت مأوایی نیست

ای ولی در غم احباب چو دیدی یارم
علتش پرس چرا همدم دانایی نیست


[ بازدید : 43 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

هجران نتوانست مرا آورد از پای

یک نامه نوشتی که بخوانم ز دو عارف
چون فتنه شدی می دهیم حکم تعارف

ای زاهد شیرین سخن دیر معانی
با من نتوان گفت حدیثی ز زخارف

هجران نتوانست مرا آورد از پای
عشقت تو قوی ساز بگیری تو معارف

از حادثه تلخ مرنجی که در این دور
بسیار کسان جلوه کنند جلوه معارف

بازار کساد است چو بینم هنر دوست
افسوس اباطیل زمان دشمن عارف


[ بازدید : 56 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

چه کنم طلب به نجف کنی که دمی فضای دل ولی

http://blogsazan.com/upl/114/15167673714.jpg


به دلم رسد که ببینمت رشحات حق تو یا علی
به درون کعبه دل گذار قدمی به یمن شفا علی

همه جا نشانه عشق توست به عدالت ضعفا علی
چه بگویم ازهنر تو جان به تو زنده شد شعرا علی

چه شود سیاهی دل رود ز سما رسد رشحات عشق
که ولی به کعبه دل نهد قدمی به زهد و ثنا علی

همه شب همای شریعتی که درون خانه امتی
چه سرایم از قد و قامتت که تویی جلال خدا علی

جبروت و حق و ضیا تویی ملک دل فضلا تویی
به دل خلایق انس و جان پل مستقیم وفا علی

چه کنم طلب به نجف کنی که دمی فضای دل ولی
ز فضای قدس حرم شود پر از آن مقام ولا علی

به نسیم صبح بسپرده ای حرم شریف نجف علی
که به جانب دل ما وزد تو کریم و عبد و علا علی

به طواف کعبه دل رسم به نجف که بارگه تو باز
دو سه بوسه ای به حرم زنم که حریم خانه ما علی

بطلب به بارگهت که ما به ولای عشق تو زنده ایم
تو شها شفیع مرا بکن تو ولی ما و خدا علی


[ بازدید : 52 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

رغبتی دارم به شوقی آمدم

بر درختی پاک طیّب از نبی
آل هاشم را سلامی ای ولی

آن درختی پاک نورانی نشان
میوه اش از وحی شد بینی عیان

با گلی ریحان مزین شد درخت
نازنینانی امامت جلوه بست

بر دو فرد از انبیا آدم و نوح
همجوارانت سلامی پر فتوح

بر تو بادا هان سلامی اهل بیت
پاک دینانی منزه جمله صیت

بر تو بادا هان سلامی هان سلام
بر ملاذک همرهانی ای همام

بر همان جایی سلام از ما سلام
بر حوالی قبر پاکت ای همام

ای تو مؤلایی امیری اهل دین
روز یکشنبه به نامت شد همین

من در این روزی شدم مهمان تان
در جوارت لطف کن اکرام هان

ده پناهم بس بزرگی ای کریم
از خدایم جان پناهی ای رحیم

رغبتی دارم به شوقی آمدم
درگهت را می زنم صاحب کرم

دست خالی آمدم مؤلای من
با امیدی آمدم در انجمن

کن ادا دین ام امیرالمؤمنین
ای امامت باب را مولا همین

نزد خالق جایگاهی با مقام
عزتی داری جلالی ای همام

ابن عمّت مصطفی مولای ما
حرمتی دارد به ما رو کن دلا

حاجتی دارم نیازم بر طرف
شادمان گردم به شادی در شعف

بر محمد خاندانش رحمتی
خلق عالم را تو دادی نعمتی

یا علی المرتضی لطفی به ما
حاجتی دارم اجابت از خدا


[ بازدید : 56 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

بندگی کردی به اخلاص ای نبی

یا رسول الله از ما شد سلام
بر تو رحمت باد از خالق بنام

یا محمد ابن عبدالله هان
منتخب گشتی ز خالق بی گمان

یا حبیب الله یا صفوة امین
صد سلامی بر تو بادا بهترین

اعترافی ای نبی از انبیا
به گزین گشتی محمد مصطفا

بنده ای از بندگان خاصی رسول
یا محمد ابن عبدالله قبول

کاملاً پندی بگفتی خلق را
تا هدایت امتی را سو خدا

ای نبی دانم جهادی کرده ای
فی سبیل الله جهدی کرده ای

بندگی کردی به اخلاص ای نبی
تا به آن جایی رسیدی حق همی

ای رسول حق تو را پاداش ها
می دهد خالق بهین از انبیا

بر محمد خاندانش بس درود
همچو ابراهیم و آلش ای ودود

نام هایت حُسن هستی ای خدا
ذکر نام آرامشی بر قلب ها

بر محمد آل او بس رحمتی
خلق عالم را تو دادی نعمتی

ای خدا ای بهترین خلق آفرین
به گزین کردی محمد را امین


[ بازدید : 45 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]

گام هایم کن تو ثابت ای خدا

حمد گویم خالقی را مردمان
هستی اول آخرین هستی همان

زندگی بخشید هستی را خدا
هر چه در هستی خدایی را ثنا

هر چه را یادی فراموشی نه هان
قادری مطلق توانا هر زمان

کم نکردش نعمتش را از کسی
حمد رحمان کن ثنایی کن بسی

هر کسی خواند خدا را هر زمان
قطع امیدی نه جانا مهربان

شاهدم باش ای خدا ای مهربان
بر تو کردم هان توکل هر زمان

آسمان ها با ملائک عرشیان
کل هستی خلق کردی فرشیان

قادری مطلق تویی پروردگار
واحدی مطلق تو باشی کردگار

جز تو معبودی نباشد در جهان
لا شریکی بر تو ای خالق نهان

وعده هایت یک به یک قطعی خدا
لا خلافی وعده هایت ربنا

خود گواهی می دهم پروردگار
بنده ای از بندگانت کردگار

شد محمد مصطفی آن هم رسول
آخرین فرد از نبوت حق قبول

آن چه را بر او پیامی داد حق
او رساندش بر جماعت مستحق

بر جماعت شد نذیری هان بشیر
داد بر ایشان پیامی او سفیر

گام هایم کن تو ثابت ای خدا
دل قوی کن دور گردم از هوا

رحمتی از نزد خود بخشا مرا
بخششت لطفی است ما را ای خدا

بر محمد آل او رحمت خدا
رحمتی بر ما همان نعمت به ما

حشر کن همراه ما پروردگار
با محمد خاندانش حشر یار

جمعه روزی بس تکالیفی به ما
داده ای بخشیده ای بس لطف ها

ده مرا توفیق ای پروردگار
خود عزیزی لطف ده ای رستگار

خالقی مطلق تویی عفوی نما
هر گناهی را که کردم ربنا


[ بازدید : 47 ]

[ سه شنبه 1 اسفند 1396 ] [ Array ] [ ولی اله بایبوردی ]

[ ]