ای خدا بنما به من آن چهره را
نازنین سیما ببینم ای خدا

چون ببینم سرمه چشمی آن نگاه
نور چشمانم درخشان چون پگاه

تا فرج حاصل ظهورش سهل هان
راه او هموار پیروزی همان

تحت فرمانش روان سویش خدا
امر او نافذ بکن در بین ما

شهرها آباد کن تحت امر او
بازوش باشی قوی پشتش نکو

از دم او زنده کن آن بندگان
خود بگفتی گفته ات حجت همان

آشکارا شد فسادی بین ما
بر و بحرش دیده شد ظلمی خدا

پس هویدا کن ولیت را خدا
سبط زهرا دخت خاتم انبیا

او که همنام محمد مصطفا
آخرین فردی که او از اولیا

حق را ثابت میان باطل هم او
باطلان را خوار سازد ای نکو

ما که بی یاور تویی یارای ما
بندگان مظلوم را یاور خدا

آن چه احکام از کتابت رد هان
با ولی تجدید کن محکم همان

تا که دین اعلام آدابی ادب
سنت پیغمبرت را زین سبب

بر محمد خاندانش ای خدا
بس درودی رحمتی تا منتها

تا ولیت را مصون از دشمنان
در میان حصنی که محکم همچنان

چون محمد مصطفا دیدار او
شادمان مسرور قلبش ای نکو

هر که از او پیروی ای ربنا
شادمان مسرور کن او را خدا

بی وجود نازنین مهدی ما
رحم کن بر حال ما ای ربنا

غصه را از امتی کن بر طرف
با ظهورش شوق آید صد شعف

ظاهراً ما دور از مهدی خدا
ارحم الراحم هم او نزدیک ما

تا فرج حاصل بیاید رخصتی
عصر را صاحب زمانی حجتی

ای خدا رحمی به احوالات ما
تا ولیت آشکارا ای خدا


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

ای خدا گردان مرا از یاوران
حامی مهدی شوم در آن زمان

تحت فرمانش شوم پروردگار
از محبانش میان مردم نگار

من که چون حامی محامی او خدا
هر چه فرمانی دهد اجرا مرا

پیش رویش جان فدا ای ربنا
تحت فرمانش مرا در هر کجا

گر میان ما مرگ حایل ای خدا
آرزو دارم دگر احیا مرا

با کفن لنگی کمر بسته خدا
تا برون از گور ما را ربنا

نیزه ای در دست و شمشیر از نیام
از ولی حامی که ما را او امام

تا ز داعی دعوتی در شهرها
بر و بحری هر کجا باشد مرا

انتشاری حرف حق را ای خدا
تا محبانش به یاری از ولا


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

این دعا عهدی است از ششم امام
اربعی اصباح خوان ای خوش کلام

تا ز یارانش شوی یارای او
او ولی الله اعظم ای نکو

ای خدا ای نور اعظم ای عظیم
رب کرسی ارفع ای رب حکیم

رب دریاهای جوشان کوه ها
رب هستی خالقی یکتا خدا

ای فرود آرنده تورات و زبور
مصحفی انجیل و قرآنی ز نور

سایه گستر با حرارت ربنا
ای فرود آرنده قرآنی به ما

رب مرسل انبیا خالق ملک
از تو خواهانم خدا صاحب فلک

ای کریم ای نور ملکت بس قدیم
زنده پاینده به هستی بس رحیم

ذکر نامت نور تابان ای خدا
از زمین تا آسمان ها هر کجا

ذکر نامت اولین تا آخرین
فرد هستی را هدایت همچنین

ای خدا ای حی قبل از کل حی
هر وجودی مرگ دارد کرده طی

جز وجودت ای خدا پروردگار
یکه تنهایی در عالم کردگار

مردگان را زنده گردانی خدا
زندگان را مرده سازی ربنا

جز تو خالق زنده لا کس در جهان
مالکی مطلق خدایی ای نهان

ای خدا مؤلای ما هادی امام
او که مهدی امر را قائم همام

بس درودی ای خدا بر او رسان
او که آبایش تمامی مهربان

با طهارت اهل عترت در زمین
بس سلام از مؤمناتی مؤمنین

از مغارب تا مشارق هر کجا
بر و بحری کوه پایه قله ها

جانب من والدینم ای خدا
بر ولیت بس درود از سوی ما

عرش را گنجد کلامی را صفات
هر چه گویند مؤمنانی مؤمنات

ای خدا صاحب کتابی حمد او
خود بگفتی علم ما اندک نکو

خواهمت پروردگار ای مهربان
بر ولیت تا رسانی وصف مان

عهد می بندم دگر پیمان وعید
صبح هر روزی که تا عهدم جدید

بیعت ام را تازه گردانم خدا
قدرتی بخشا تعهد را به جا

آن چه بر گردن تعهد را وفا
نیرویی ده یار او باشم خدا

روی گردان لا ز ایشان ربنا
تا دمی آخر وفادار ای خدا


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

ای خدا مؤلای ما صاحب زمان
هر کجا باشد خدا بر ما رسان

از تمامی مؤمنین با مؤمنات
هم مشارق با مغارب در حیات

بر و بحری کوه پایه قله ها
زنده یا موتی ز ام أب ولد ما

بس درودی با تحایا ربنا
بر وجودی نازنین مهدی ما

عرش توحیدی نظر حدی کلام
منتها خشنودی خیر الانام

حد و حصرش شد معین در کتاب
علم توحیدی محیطی رو متاب

عهد خود تجدید در روزی خدا
لحظه ها امروز و فردا عقدها

عهد و پیمانم قوی سازم خدا
هر کجا مهدی ما راضی ز ما

شکر گویم داده ای لطفی عظیم
تا تشرف فضلتی دانا حکیم

نعمتی را عرضه کردی چون مرا
اوج گیرم با ولیت ای خدا

بس درودی بر وجودی نازنین
یکه تنها عدل گستر در زمین

یار ایشان کن مرا پروردگار
پیروانش حامیان او کردگار

پیش رویش در صفی از یاوران
بی محابا در برابر دشمنان

تا به حدی جان فدا در راه خویش
آرمانی لشکرش از حد بیش

مدح کردی در کتابت کردگار
یاوران مهدی بنایی استوار

هر زمان در طاعت اینان هر زمان
از رسول آلش تمامی مؤمنان

بیعتی در گردنم باشد خدا
قدرتی بخشا که عهدم را وفا


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

فرق دشمن یک به یک بشکافدش
مکر لا جانا برش گرداندش

فاسقی لا حد جاری سازدش
سرکشی لا تا که او میراندش

پرده ای لا تا درد آن را دلا
پرچمی لا واژگونش تا رها

سلطنت در دست مؤلا باشدش
تحت فرمانش سلاطین خواهدش

هر کجا لشکر به جنگ افزارها
بر تمامی غالب آید در ثنا

منبری سوزاندش شمشیرها
بشکند هر جا بتی باشد دلا

خون کفّاری روان سازد زمین
هر کجا ظلمی به نابودی همین

قلعه ها ویران کند قصری خراب
مسکنی تفتیش ظالم لا سراب

هر کجا وادی از آن جایی گذر
کوه ها را در نوردد در سفر

گنج هایی از زمین بیرون کند
مخزن الاسرار توحیدی شود

شد بلا پروردگارا بس عظیم
تا نهانی آشکارا ای علیم

پرده ها رفت بر کناری ای خدا
تنگ شد وسعت زمین بر ما دلا

آسمان کردش دریغ از رحمتش
خشکسالی دیده شد با زحمتش

رو به درگاهت شکایت ای خدا
سختی آسانی مهیا شد مرا

تکیه گاهم در تمامی لحظه ها
ای خدا بودی چه شد حالا رها

بر محمد خاندانش رحمتی
واجب آمد از امامان طاعتی

معرفت حاصل شناسایی امام
در اطاعت از امامانی همام

تا فرج حاصل دعاها مستجاب
زود همچون پلک بر هم با شتاب

یا محمد یا علی یاری مرا
اکفیانی اکفیانی کافیا

داد رس فریاد رس صاحب زمان
سیدی مؤلا مرا ادراک هان


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

ای خدا حجت زمین را بس درود
در بلادت جانشینی ای ودود

او که داعی این جماعت را خدا
قائمی در عدل او شد سوی ما

تحت فرمانت ظفرمند ای خدا
او ولی المؤمنین ختم اولیا

کافران را ریشه کن او از زمین
نور بخش حق به ظلمت ها همین

مردمان را پند و اندرزی نکو
رستگاری پاک صادق خوبرو

او همان کانون اسرارت خدا
دیده بانت در زمین ای ربنا

مضطرب ترسان ولیت ای خدا
پند گویان اجتماعی تا رها

همچو کشتی مردمان را تا نجات
پرچمی هادی جماعت را حیات

نور چشمان مردمی خیرالانام
بهترین فردی خلافت او امام

فرد بهتر بین مردم در جهان
منتقم مهدی هم او صاحب زمان

از گرفتاری رها ما بندگان
همّ و غم زایل کند ما بین مان

هر بلا آسیب را او بر طرف
آورد شادی میان خلقی شعف

بر هم او آبای او از ما سلام
هادیان ما بین مان هر یک امام

تا زمانی که درخشان نجم ها
هر درختی بار و برگی ای خدا

شب به دنبالش سفیدی روز را
آورد روز هم سیاهی شب خدا

نغمه آید از درختان کوه ها
از طیوری یا بهایم آدما

بهره مند گردان که ما را ای خدا
تحت فرمانش لوایش ربنا

حشر با مؤلا زمانت ای خدا
آرزومندم اجابت این دعا

بر محمد خاندانش بس درود
بر محمد پور عسگر هم ودود

او که قائم در میان خلقی نهان
منتظر وارث امامان در جهان

دوریش نزدیک گردان ای خدا
وعده اش قطعی به عهدش تا وفا

بر طرف کن حجب غیبت را از او
با ظهورش عدل ظاهر ای نکو

کن تمامی دشمنان را مضطرب
شادمانی بین مردم در طرب

باب جنگی باز با بابی جهاد
هان ملائک را به یارانت زیاد

تحت فرمانت به اذن کردگار
تا مسلط دشمنان را تار و مار


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

ماه تابان نور رخشانی امام
همچو سیفی سیف بیرون از نیام

بدر کامل شمس تابان ای همام
روزگاران را بهاری ای امام

خرمی شادی دوران ها تویی
آفتابی بین ما بینا تویی

ای که صاحب ذوالفقاری در جهان
ای که سر خصمان شکافی در جهان

بر کتابی آسمانی دین سلام
گفته هایت آسمانی خوش کلام

ای بقیت در بلادش حجتی
ای تو میراث انبیا خود رحمتی

یادگار از اصفیایی در زمین
ای ولی اسرار خالق را امین

ای ولی الله مهدی در زمان
روزگاری می رسد در بین مان

امتی واحد به یک مکتب ولی
اتحادی بین مردم منجلی

این زمین چون پر ز جوری از ستم
عدل گستر چون بیاید حق علم

وعده ای بر مؤمنان دادش خدا
چون که مهدی آیدش حق برملا

خود گواهی می دهم مؤلای من
اعترافی می کنم در انجمن

پیشوایان امتی اینان دلا
الگوی ما مسلمین در هر سرا

از شما خواهان شفاعت از خدا
کارها شایسته پاداشی عطا


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

بر همان حقی سلامی تازه نام
بر همان عالم علومش لا تمام

بر همان شخصی سلامی باد هان
اهل ایمان زنده گرداند همان

کافران را در هلاکت مردمان
تا محبان زنده در ما بین مان

بر جمیع جامعی کامل کلام
مهدی امت میان خلقی سلام

او که صاحب شد شرافت را دلا
در زمین او جانشین شد از خدا

ای که معبودی و حجت خالقی
ای که محمودی و بهتر ناطقی

بر تو بادا السلامی ای امام
ای معز الاولیا ای خوش کلام

تا زمان آید بگیری انتقام
دشمنان را خوار سازی ای امام

ای که خاتم اوصیایی خود ولی
وارث هر انبیایی لا نبی

منتظر قائم تویی مهدی زمان
ای عدالت گستر ای نامی جهان


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

در شماتت کافران پروردگار
تا به کی در انتظاری انتظار

سختی آمد بین ما گفتارها
در شماتت فاجران پندارها

بار ای پروردگار مهربان
اذن ده تا رویتی صاحب زمان

چهره بنمایان ولیت رویتی
تا میان جمعی حقیقت حجتی

قبل و بعد از زندگی او را عیان
حجتی باشد میان خلقی جهان

اکثریت شک دارند ای خدا
کمترین مردم ولی را آشنا

آرزو دارم مرا رجعت دهی
پیش رویش تحت فرمان رهبری

داد ما بستان از این پستان خدا
با ولیت مهربان ای ربنا

تا زیارت آمدم بینم ولی
ای خدا ای مهربان امری جلی

آرمانم مخفی آمد ای خدا
تا ولیت در شفاعت ربنا

دوست دارم قرب گیرم ای ولی
همنشینان اولیا هر لحظه ای

این چه توفیقی است شکری ای خدا
همنشین هر لحظه ای با اولیا

بر محمد اهل عترت بس درود
خوبرویان در جهانند ای ودود

آن چه خواهم کن عطا پروردگار
تا تقاضایم اجابت کردگار

گر صلاح ام باشد ای پروردگار
استجابت کن دعایم کردگار

عاقبت خیری نصیب ام مهربان
اوج گیرم از زمین تا بی کران

ای مرا مونس تمامی لحظه ها
ساکن قلبم تو را خواهم خدا

لطف کن تا رویتی حجت زمین
تحت فرمانش به اذنت همچنین


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |

مرحمت مؤلا کنی اظهار هان
تا رسم بر آرزوهایی نهان

از خدا خواه عفو لغزش در گناه
تا عنایت بنگرد ما را نگاه

بر ولایت ما تمسّک ای همام
دور از دشمن ولایت با امام

دین حبل الله محکم استوار
عدل خاتم هان ولایت پایدار

بر محمد آل عترت ای خدا
بس درودی رحمتی ای ربنا

وعده ات را آشکارا با ولی
تا که ظاهر بین مردم چون علی

تا کلامش بین مردم آشکار
تا که دعوت پیروانش کیست یار

نصرتی ده دشمنان مغلوب او
دوستان را رخصتی محبوب او

ربّ جان های جهان پروردگار
اهل عترت را درودی کردگار

آشکارا کن که قائم لا نهان
عدل گستر در جهان او همچنان

یاریش کن عزتی نصرت خدا
فتح آسانی بر ایشان ربنا

با ظهورش دین دگر گردد عزیز
دشمنان کافر ستمگر در گریز

حق طالع کن به ایشان ای خدا
تا دگر ما بین مردم برملا

دین دگر باری شود احیا خدا
شادمانی مؤمنان ای ربنا

منکشف با او بکن ظلمت خدا
تا که زایل غصّه ها ما بین ما

ایمنی گردان وجودش از بلا
تا بلادی را محافظ ای خدا

بندگانی را هدایت کن به او
تا زمین از عدل و دادش پر نکو

ظلم و جوری را برون گردان به او
تا عدالت بین مردم ای نکو

ای سمیع نجوای ما را ای خدا
هر دعایی را اجابت ربنا

ای ولی الله اذنی ای همام
تا که داخل در حریمت ای امام

بر تو بر آبای طاهر هر کدام
رحمت خالق شما را ای امام

حمد بر خالق خدایی مهربان
تا که ما را خود هدایت در جهان

با ولایت نعمتی از اولیا
از علی گیری رسی ختم اوصیا

خود شناساندش به ما هر اولیا
دشمنان را بین مردم خود خدا

لطف و توفیقی به ما دادش خدا
تا زیارت هر یکی از اولیا

شکر یزدان لا معاند ناصبی
لا غلوّ ما بین مردم او ولی

امر خلقت اختیارش با امام
اذن از خالق گرفتند مستدام

شکر خالق دور از شک کوتهی
لطف یزدان شامل آمد آگهی

بر ولی الله و ابن اولیا
بس سلامی از محبان خدا

ای کرامت را ذخیرت اولیا
دشمنان توحید را از بین ما

رو به نابودی کشانی ای امام
ای ولی الله اعظم ای همام

بر همان نوری سلامی کافران
عزم کردند تا که خاموشی همان

اذن یزدان بود نوری آشکار
همچو خورشیدی درخشان ای نگار

حق به دستش آشکارا آن زمان
برخلاف میل مشرک کافران

خود گواهی می دهد خالق جهان
برگزید از کودکی او را همان

تا علومش کامل آید زندگی
عبد صالح هان خدا را بندگی

زنده ای لا موت تا طاغوتیان
با قیامت باطل آیند آن زمان

بر ولی با خادمان یاران او
بس درودی ای خداوند ای نکو

گر چه او خود غایب از ما دور دور
بس سلام از ما فرستی ای سرور

هر کجا باشد مصون ما بین ما
از بلا او را حفاظت ربنا

پایمالی کن به سختی دشمنان
بر محبان حرمتی با دوستان

شکر گویم ای خدا ای مهربان
ای محامی بندگان خالص جهان

اذن ده تا با ولیّت آشنا
عهد و پیمانی است ما را ای خدا

دل به یارش شکر ای پروردگار
کرده ای آباد دل لا بیقرار

در رهش بیرون سلاح ام از نیام
بین من او مرگ حایل تا قیام

مرگ حتمی بندگان را ای خدا
حکم فرمودی که روح از تن جدا

این چنین تقدیر شد جنبنده ای
در زمان موعد بمیرد زنده ای

در ظهورش ای خدا از خانه قبر
کن مرا بیرون کمک یارش نه صبر

با کفن در پیش رویش تا جهاد
عهد و پیمان تازه گردد زنده یاد

در صفی با پیروانش در جهاد
چون بنایی محکمی آنان به یاد


ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه 26 دی 1396 | Array | نویسنده : ولی اله بایبوردی |